2015 - Umělecký zpravodaj * International Art Gallery2015 - Umělecký zpravodaj * International Art Gallery
Článek najdete také zde.

Přední česká, umělecká malířka, která ……..tvoří srdcem………

Duchovní a mystické obrazy s ukrytou energií, mají svou duši a skutečnou sílu. Hmotný pozemský a jemný duchovní svět v prolnutí, které vkládá do své tvorby paní Miriam, jsou cítit z každého tahu štětcem. Své výtvarné cítění považuje částečně za odkaz svého otce Olivera Rocha, který se sám tvùrčí a výtvarné činnosti po celý svùj život věnoval. Tyto kořeny sahají až do Spojených státù amerických, kde pùsobil celý život strýc jejího otce, pan Paul Roch, který studoval na tamní výtvarné univerzitě. Jeho galerie v Michiganu dotovala školství v africké Tanzanii. Pan Paul Roch je rovněž autorem státního znaku ve státě Illinois.

Technika, se kterou pracuje Miriam Kocourková v současné době, je samovolným tvùrčím nápadem, který se neustále vyvíjí. Používá materiály, na které náhodně narazí, nebo je kupuje. Pro docílení plastického efektu vytváří drtě, které barevně slaïuje. Používá a zasazuje do obrázkù i barevné perličky. Malba je tvořena olejovými, nebo akrylovými barvami. Obrazy dotváří provázkem, kterým zvýrazní hlavní kontury tvarù. Jedná se o náročnou techniku, vyžadující velkou trpělivost a soustředění a obraz takto trvá třeba i několik týdnù.

V malém bytě, bez ateliéru a s veškerou skromností, vznikají umělecká díla, která dobývají svět. Originály obrazù od Miriam Kocourkové si našly své místo v USA v Holandsku, Rakousku a tisky motivù procestovaly také kus světa. Jsou již v Irsku, v Tunisu, v Bulharsku, Slovensku, na Filipínách v Nepálu a dalších zemích.

Tak jako umělkyně vkládá svou víru do těchto obrazù, proniká do nich skrze srdce také cítění toho, co je pro ni přirozené a součástí její duše. Do obrazù vkládá svou víru, proniká do nich skrze srdce také cítění všeho, co je pro ni přirozené, jako zrcadlení toho v co věří a prožívá.

Když toužíte, Vaše nitro tvoří krásné představy a to je Krása, láska, harmonie. Ve všednosti dnù se ztrácí a je nutné, aby se v něčem znovu narodily. Jedna ze spodobněných forem je tvorba těchto obrazù. Ty nejsou vnucováním něčeho umělého, ale jakousi reinkarnací ztraceného.

O světě, který je pro některé jen jeden……jen ten, který vnímají, který znají.
Ten….. ve kterém žijí…..

Není to zvláštní? Obvykle dáme jen na to, co vidíme a přesto někteří věří, že v tom nekonečně rozprostírajícím se vesmíru nejsme sami. Zdá se, že ne vždy je nutné mít hmatatelný dùkaz. Vždy co znamená věřit? Mít pocit, že něco existuje, aniž bychom to někdy předtím viděly… Co když se ale za tím co vidíme, skrývá něco dalšího, ještě jiný svět. Celek svou velkolepostí a krásou tak rozsáhlý, že by lidské oko při pokusu do něj by jen nahlédnout, nebylo schopno to vše zachytit najednou a pouhou myslí porozumět tomu, co pro jeho složitost v ten okamžik pochopit nejde.

Kdo věří ve víc než jen v narození a smrt, mùže pohlédnout na život z dvou rùzných sfér. Zjeví se materiální nebo duchovní svět. To závisí na vnitřní otevřenosti člověka, jeho duše. Jsou to dva stavy sloučené v jeden. Svět hmotný je totiž zrcadlením světa duchovního. Každým z obrazù prostupuje touha po lásce, něha a zklidňující útěcha. Melancholická atmosféra a meditativní hloubka předkládají svědectví životních prožitkù a staly se tak projevenou reflexí vlastního myšlení. Všechny naše myšlenky se zhmotňují, aby se následně skrze ně projevily jako prožívaný děj.

Následná díla nevznikají s žádnou pravidelností, nýbrž jen tak v návalech inspirativního opojení. Nyní existuje přes 100 obrazù s touto tématikou. Obrazy utápí tíživost okolí a stávají se prostředníkem, při hledání vlastního nitra, někdy tak pohlceného hloubkou reálného zapálení. Hlas lidské duše bývá, ale téměř vždy přehlušen tlakem nevíry v to, co není vidět. Těm co nevěří, mùže poskytnout iluzi světa, do kterého je možno utéct. Svět krásy, nepřeberné harmonie a osvobozujícího zapomnění na vše, co tolik tíží. Kde pomocí z částí vytvořených obrazù snových míst lze dojít k úlevě, na kterou jakoby snad s výmluvou nebývá čas. Vždy to, co je v obrazech skryto, je částí všech těch zmizelých dob. Je to samotný základ, nepamě prvopočátku, zrod všeho se záměrem lásky.

Pro některé najít nový svět, znamená, zvedat hlavu s vizemi ke hvězdám. Někdy ale z vnímání chodu světa plyne pocit, že čím blíž jsme těm nejbližším hvězdám, tím víc se jim vnitřně vzdalujeme.

„Život je dostáván darem a je to největší bohatství nám dané.“

Otázky a odpovědi
1. Co Vás inspiruje k tvorbě tak velice zajímavých a krásných obrazù?
2. Malujete obrazy unikátní technikou, jaká to je?
3. Jsou Vaše obrazy určeny k léčení konkrétních osob?
4. Jaké je poselství Vašich obrazù?
5. Mnoho zmùže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všechno zmùže láska.

1. Především je to „potřeba tvořit“ a ta je a děkuju za to stále velmi silná.Čím víc jsem spojená s materiály, barvami a postupně vznikajícími tvary o to víc pak přichází do mé mysli nových vjemù, které vše rozvíjí. Napojení s tvořivou energií je vždy intenzivnější, když jsem do své práce hluboce ponořena, což je vlastně nezbytné proto, aby mohla být zachována jemnost a detailnost každého vznikaného díla. Vše se děje intuitivně. Mou inspirací je energie, kterou přenáším do hmotného zobrazení. Má díla vznikají postupně. Na začátku je představa určitého tvaru, kolem něhož pak dotvářím okolní prostředí, které právě těm tvarùm a použitým doplňkùm dává vyniknout. Moji doménou a originalitou je, že vždy používám a lepím do hmoty a tvarù perličky. Motivy mě napadají v rùzných chvílích, nejčastěji ale, když prožívám vlastní stav pohodlí a uklidnění. Mám vždy po ruce kousek papíru, abych mohla ten impuls zachytit a popřípadě trochu rozvinout. Vidím ty tvary a v mysli si s nimi hraji. Konečné zobrazení pak završím až ve finální podobě díla.

2. Od počátku, kdy jsem začala tvořit, až do současné podoby mých děl se použité techniky měnily a postupně vyvíjely. A právě od onoho začátku jsem již použila například pastel, olejové barvy, akryl a hlavně speciální drtě, které si sama pracně vytvářím. Pro kontury a zvýraznění tvarù mi slouží rùzné provázky, které ne vždy se daří dobře shánět. Díky postupnému nanášení materiálù a schnutí, je to proces časově náročný. Vždycky s trochou nadsázky říkám, že je to tak trochu hodinářská práce. Proto dávám přednost práci večer, když utichá ruch okolí a i má mysl, je víc zklidněná. Není pak výjimkou, že se to protáhne do časných ranních hodin. Je to pro mne takový stav určité bdělé meditace a čas mě pak jakoby obchází. Cítím se u toho ale vždy příjemně a shora ke mně proudí to, čemu říkám ryzí láska. A právě díky ní se v obrazech pojí tolik jemnosti a harmonie.

3. Na jisté úrovni se dá říci, že uzdravují, vždy to co je zapotřebí pročistit a dát do harmonie rovnováhy. Již samotné tvary, materiály a barvy se na tom uzdravovacím procesu podílejí. Stejně tak jako je poselství lásky určeno všem lidem téhle planety, nejsou určena žádná omezení pro ty, kterým by mohly mé obrazy jakkoli pomoci. Na každého člověka pùsobí jinak, podobně jako energie lásky, vùči které je však stále mnoho lidí imunní.

4. Za dobu kdy lidé mají možnost pozorovat mé obrazy, jsem zjistila, že každý jednotlivý obraz na každého svého pozorovatele pùsobí jinak. Obrazy jsou zrcadlem mé duše a při tvoření motivù, jsem ve spojení s duchovními silami. Pohled na má díla zanechává nějaké stanovisko, stopu, jako třeba dojem touhy, krásy, citu a druhý vede jen k nějakému zamyšlení. Ty prožitky, které mi později sdělují se liší. Lidé jsou prostě rùzně vnímaví na vyzařované energie. Je to příjemné, když mi pak popisují své pocity a taky, jak technika vyniká jakmile pùsobí na ně světlo. Snažím se přes své prsty přenést harmonii a klid. I to je jistým projevem lásky a láska je to, co všechny mé obrazy elementárně spojuje. Proto je podstata vnímaných pocitù podobná, a už je slovy popsána jakkoliv. A jsem vždy ráda, když ti, kteří viděli nebo vlastní mé obrazy, mi s čistotou vypráví o svých příjemných pocitech, které při dívání prožili. Mohu-li tímto zpùsobem pomáhat, pak i já se díky tomu cítím příjemně. To se pak znovu zrcadlí na plátně a tím se zachovává ten spirálový cyklus tvoření a vstřebávání. Potřebuji cítit tu božskou jemnost, je tak konejšivá a láskyplná. A pokládám se do ní nejvíc právě v tu chvíli, kdy jsem s ní přes své ruce propojena.

5. V nitru každé lidské živé bytosti sídlí duše. Ta je jemnohmotného pùvodu a zrodila se z lásky - z Božího světla. A až přijde její čas, tak se opět navrátí, tam, kde je její domov. Opravdový živý duch se již projevuje vědomě, je naplněný láskou, ale i takový na své pouti životem dostává lekce. Postupně během života přicházíme na to, že ta síla se skrývá v nás samotných a je v každém jednotlivém člověku. Skrz duši prociujeme vibraci lásky, dokážeme milovat, pochopit svoji cestu, soucítit, ale i odpouštět. Ona nás vede také tím, co máme a chceme prožít. Občas je ale naše cesta putováním v této hmotnosti trnitá. A právě láska nám dá vždy sílu překonat všechny těžkosti, hořkosti a útrapy. Duše se učí skrze lekce bolesti, vztahy a následně je každým prožitím posilována, obrušovaná jako zářící diamant. Podstatou síly duše je, že ona právě sama dokáže nahodit každý proces, zotavení a uzdravení. Je nesmírně dùležité hlídat si myšlenky či slova také své skutky a činy. Láska je stav bytí a její propojení musí být v rovnováze v dávání i přijímání. Všichni toužíme být milováni a lásku prožívat, cítit ji a touto energii se oživit a prozářit naše srdce. Láska nás mùže vyléčit i uzdravit. Abychom v životě překonávaly všechny překážky, je často nezbytná víra a naděje. Bez ní se těžko obejdeme. Je dùležité přijmout, že vše co se děje je pro naše dobro a duchovní vývoj nás samých.

Pro mne je tvořit stejně přirozené jako to, že svět je podřízen vyšším principùm. Zachycuji energie a dávám jim podobu. Základním principem mých obrazù je vyzařování barev a jednotlivých tvarù. Záměrně tvořím tvary oblé, abych nenarušila energetický tok. Když tvořím své obrazy, připomíná to automatickou kresbu. Jakmile začnu pracovat, dostávám se do velmi příjemného stavu mysli a duše. Je potřeba mít ale kolem sebe klid a být v klidném rozpoložení. Pod tlakem stresu a negativních myšlenek nelze vytvořit něco energeticky jemného a hodnotného. Pokud jsou tyto základní podmínky splněny, mohu začít. Když pak pracuji na svých obrazech, opravdu cítím, jak skrze mne prochází něco, co vede mou ruku a uvnitř mne utváří to, co má být vytvořeno. Úkolem mých obrazù - použiju-li toto slovo - je prozářit a harmonizovat prostředí, do kterého jsou umístěny. Vliv barev na psychiku člověka nelze popřít. Mé obrazy umocňují tento vliv spojením barev a tvaru, který je klíčový. Doba, kterou žijeme, je opravdu rychlá a člověk nemívá čas na péči o svou duši. Je to podobné jako s vitamínovými doplňky. Protože člověku se mnohdy nechce kupovat ovoce, aby si doplnil hladinu potřebných vitamínù, byly vytvořeny vitamínové suplementy, které zjednodušují péči o zdraví. Mé obrazy jsou takové „vitamínové suplementy“, energetické doplňky pro duši, když jí chybí harmonie. Je to dùležité, protože duše je náš základ. Stav duše se odráží na stavu člověka jako celku, na jeho duševní kondici, vzhledu, myšlení, těle i zdraví. Proto je nezbytné udržovat svou duši na potřebné úrovni. I člověk, který nevěří v nic vyššího nad sebou, vnímá vnitřní nesoulad a selhávání. Jen tomu třeba jinak říká. Tak jak mohou být energie pozitivní, jsou tu i energie opačné, které doplňují dualitu „dobra a zla“. Někdy je těžké udržet svou duši v harmonii, když kolem nás převládá negace. Chci své obrazy předávat těm lidem, kteří si sami pomoci nedokážou, i těm, kteří se snaží udržet na tomto světě krásu. Svou tvorbu užívám jako formu sdělení duchovních myšlenek a její pravdy. Mám snahu přes svou mysl a skrze ruce přenést zákonitosti spojující duchovní a pozemský svět, kde vkládám víru skrze svoji duši. Každým obrazem prostupuje touha po lásce, něha a zklidňující útěcha. Melancholická atmosféra a meditativní hloubka předkládají svědectví životních prožitkù a staly se tak projevenou reflexí vlastního myšlení.
   
   
   

Copyright 2012 © PiDi Soft |  Mapa stránek |  Odkazy